Zo ziet de rechtsopvolging eruit

Erven

Het erfrecht stelt iedereen in staat om zijn vermogen te regelen bij overlijden. Dit gebeurt door middel van een testament of een erfovereenkomst. De verdeling erfenis moet altijd notarieel worden vastgelegd. Het testament kan, maar hoeft niet notarieel te worden bekrachtigd.

Als de overledene zijn nalatenschap niet met een geldig testament of erfcontract heeft geregeld, bepaalt het burgerlijk wetboek.

Wie erft?

“Vrouwen en kinderen eerst” – de evacuatiecode uit de 19e eeuw kan tot op zekere hoogte worden overgedragen aan de wettelijke erfopvolging in Duitsland. Echter, genderneutraal geherformuleerd als “echtgenoot en kinderen eerst”. De langstlevende echtgenoot wordt als eerste beschouwd in de erfenis. Direct daarna zijn de zogenaamde erfgenamen van eerste orde: wettige en buitenechtelijke kinderen van de overledene. Als de overledene ongehuwd is, erven alleen de kinderen.

De wetgever verdeelt in principe alle familieleden in een rangorde die bepaalt welk familielid wanneer erft. In het erfrecht heet dit het ouderlijk stelsel. De erfgenamen van de eerste orde staan ​​helemaal vooraan in de lijn van erfrecht. Als er geen erfgenamen van de eerste orde zijn, komen de erfgenamen van de tweede orde in het spel. Als die er hier ook niet zijn, hebben de leden van de derde of vierde orde erfrecht.

Wie heeft recht op wat?

Wettelijk erfrecht van de echtgenoot

Hoeveel de echtgenoot erft, hangt af van welke familieleden nog in leven zijn en welke overeenstemming de echtgenoten hebben bereikt over het vermogen. Als er nabestaanden van de eerste orde zijn, krijgt de echtgenoot of geregistreerde partner in de regel een kwart van de erfenis. Als er alleen tweederangs familieleden of grootouders over zijn, erft hij de helft.

Als er naast grootouders alleen derderangs familieleden zijn, erft alleen de echtgenoot. Dit geldt ook voor nabestaanden in een nog verder weg gelegen orde. Daarnaast speelt het huwelijksvermogensstelsel een belangrijke rol. Zonder notariële huwelijkse voorwaarden, ook wel huwelijkscontract genoemd, is het wettelijk huwelijksvermogensregime van toepassing. De echtgenoten leven dan in een winstgemeenschap. Verevening van winsten als norm

In een gemeenschap van aanwinsten ontvangt de echtgenoot naast het wettelijke deel van de erfenis een kwart van de erfenis als forfaitaire verevening van aanwinsten. De rest van de erfenis gaat naar de nabestaanden van de overledene. Zo krijgt een echtgenoot in een gemeenschap van aanwinsten de helft van de nalatenschap naast de nog in leven zijnde bloedverwanten in de eerste orde, en driekwart van de nalatenschap naast de erfgenamen van de tweede orde.

Bij scheiding van goederen wordt alleen het deel van de goederen dat toebehoorde aan de overledene in de erfenis opgenomen. Er vindt dan geen verevening plaats bij het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

In het geval van gemeenschap van goederen worden de goederen van de echtgenoten beschouwd als gemeenschappelijk vermogen – de langstlevende is dus al voor de helft eigenaar van de erfenis. Naast de erfgenamen van de eerste rang heeft hij wettelijk recht op een kwart van het gemeenschappelijk vermogen, en naast de erfgenamen van de tweede rang zelfs de helft.

Erfrecht of huwelijksvermogensstelsel?

In individuele gevallen kan het weigeren van de erfenis en het doen gelden van het zogenaamde huwelijksvermogensregime de langstlevende echtgenoot een groter deel van de erfenis opleveren. In plaats van het forfait eist hij dan de specifiek berekende winstverevening en het verplichte deel. De echtgenoot moet zijn rechten doen gelden tegenover de erfgenamen van de overledene. Deze manier is soms tijdrovend en daarom meer aan te raden als de daadwerkelijke winst erg hoog is.

Toewijzing binnen de eerste drie orders

Wettelijke erfgenamen van de eerste orde, d.w.z. kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, erven als volgt: De nalatenschap gaat gelijkelijk naar de kinderen. Als een van de kinderen vóór de overledene is overleden, wordt zijn deel van de erfenis op zijn beurt in gelijke delen doorgegeven aan zijn kinderen (d.w.z. kleinkinderen van de overledene).

Voor de tweede orde, d.w.z. de ouders van de overledene en hun nakomelingen, geldt het volgende: als beide ouders nog in leven zijn, erven zij alleen. Als een van de ouders van de overledene is overleden voor zijn of haar dood, erft de levende ouder de helft, terwijl de helft van de overleden ouder in gelijke mate naar hun kinderen gaat, d.w.z. de broers en zussen van de overledene. Als beide ouders vooroverleden zijn, gaat de gehele nalatenschap gelijkelijk naar de broers en zussen van de overledene. Als een broer of zus ook niet meer in leven is, gaat hun aandeel over op hun kinderen, dus op de neven en nichten van de overledene.

De regels van de tweede orde zijn dienovereenkomstig van toepassing op de derde orde: als alle vier de grootouders in leven zijn, erven zij alleen in gelijke delen. De plaats van overleden grootouders wordt ingenomen door hun nakomelingen, d.w.z. ooms, tantes, neven en nichten van de overledene – opnieuw in gelijke delen.

Zo ziet de rechtsopvolging eruit
Schuiven naar boven